Tiểu Sử

Cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang


Tên họ: Lê Nguyên Khang
Ngày và nơi sinh:
11/6/1931, Sơn Tây, Bắc Việt
Mất ngày:
12/11/1996, Orange County, VA, USA
                  Hưởng thọ 65 tuổi.

Học vấn:
- Tú tài, 1951, Chu Văn An, Hà Nội 
- Tốt nghiệp, Khóa 1, Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định, 1952

- Tốt nghiệp, Lớp Lục Quân Cao Cấp, Fort Benning, GA., USA, 1956
- Tốt nghiệp, Khóa TQLC Trung Cấp, Quantico, VA. USA 1958

Chức vụ từng đảm nhiệm:

 - Thiếu Úy, Trưởng Phòng 4, Chỉ huy Liên Đội TQLC. 1954
  - Chỉ Huy Đại Đội Tổng Hành Dinh, Liên Đội TQLC, 1956
 - Trung Úy, Biệt Đội Giang Thuyền 3, sau cải danh thành Đại Đội 3 Tuần Tiễu Sông Ngòi  
 - Đại Úy, tháng 5/1956
 - Tiểu Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn 2 TQLC, 1957
 - Tiểu Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn 3 TQLC, 1959
 - Tiểu Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn 1 TQLC, 1960
 - Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn TQLC, tháng 4/1960
 - Thiếu Tá, 26/10/1961
 - Tư Lệnh Lữ Đoàn TQLC, tháng 1/1962
 - Trung Tá, 18/6/1962
 - Tùy Viên Quân Sự, Sứ Quán Việt Nam, Manila, Philippines, 9/12/1963
 - Tư Lệnh Lữ Đoàn TQLC, 26/2/1964
 - Chuẩn Tướng, 11/8/1964
 - Thiếu Tướng, 15/10/1964
 - Tư Lệnh, Biệt Khu Thủ Đô, tháng 6/1965 - tháng 6/1966
 - Trung Tướng, tháng 11/1967
 - Tư Lệnh, Quân Đoàn 3, từ 10/6/1966
 - Tư Lệnh Sư Đòan TQLC 1970
 - Phụ Tá Hành Quân Tổng Tham Mưu Trưởng, từ 5/5/1972