Page 1 - Ban tin so 12
P. 1

BAÛN TIN TOÅNG HOÄI
    *  DANH-DÖÏ TOÅ-QUOÁC  *
   THUÛY- QUAÂN LUÏC-CHIEÁN


                                                       Số 12
   BCH/TH TQLCVN
                                     TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VNỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VN
   MX Lê Quang Liễn ...................................................THT T
                                  VIETNAMESE MARINE CORPS ASSOCIATIONTNAMESE MARINE CORPS ASSOCIATION
   MX Lưu Văn Phán .................................................... THP VIE
                                     10602 Lazy Meadows Dr, Houston, TX 77064azy Meadows Dr, Houston, TX 77064
   MX Nguyễn Trung Việt .................. THP/NV miền Tây       10602 L
                                              ĐiệnThoại : 832- 692-7350ệnThoại : 832- 692-7350
   MX Hà Văn Bình .........................THP/NV miền Trung               Đi
                                              E
   MX Lê Đình Đơn .........................THP/NV miền Đông               Email : lienql@yahoo.commail : lienql@yahoo.com
                                            Website:http://www.tqlcvn.orgebsite:http://www.tqlcvn.org
   MX Lê Văn Thành ......................Thư Ký & Website TH             W
                                            501(c)(3) NPO-EIN 42-1721541
   MX Võ Phước Tiêm .......................................... Thủ Quỹ       501(c)(3) NPO-EIN 42-1721541
   MX Trần Như Hùng ..............................DĐMX, DĐCB
   NT Tôn Thất Soạn .............................Chủ Nhiệm ĐSST
   MX Trần Như Hùng  .............................. Chủ bút ĐSST


                                        TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VN

         Kính Chuùc


      Quyù Nieân Tröôûng


       Quyù Quaû Phuï   Caùc chieán höõu Muõ Xanh


  Quyù thaân höõu vaø gia ñình


    Naêm môùi Nhaâm Daàn  Bình An vaø Haïnh Phuùc
       TM Ban Chaáp Haønh

          TH/TQLCVN

     MX Leâ Quang Lieãn, THT
   1   2   3   4   5   6